Bigfoot
Bigfoot
200px-Smalfut.jpg
Type
blank.png
Threat Level
blank.png
Active Status
blank.png
Other Names
Sasquatch

Description: Bigfoot is a mysterious creature that is believed to have a human-like shape, but it is hairy in the United States and Canada in North America. The name is called from the footprints that resemble humans, but much larger. Most described as having an height of 8 feet or 9 feet. The weight may be up to 800 pounds. Hairs are covered all over the body. The dark color has a long neckless neck and a face like a human with sharp eyes with enormous strength. Basketball is easy to go.

Background:
Reụ̄̀xngrāw k̄hx ngbík fut thī̀ dòngdạng læa h̄elụ̄xcheụ̄̀x thī̀s̄ud keid k̄hụ̂n nı pī kh.Ṣ̄. 1924 Doy xạlbeir̒t xx s̄ mæn nạk kickrrm chāw khænādā nı wạy h̄nùm k̄heā x̂āng ẁā k̄hṇa xxk s̄ảrwc p̀ā britich kholạmbeīy pheīyng lảphạng khn deīyw cnt̄hụng wạn thī̀ 6–7 k̄heā rū̂s̄ụk ẁā t̄hūk xarị bāng xỳāng tidtām læa rạngkhwān xỳāng nận mā 3–4 khụ̄n tidt̀x kạn læ̂w thī ræk k̄heā khid ẁā pĕn mèn h̄rụ̄x s̄ạtw̒ xarị bāng xỳāng tæ̀ h̄ĕn chạd ẁā mị̀chı̀ cnkrathạ̀ng khụ̄n h̄nụ̀ng k̄hṇa nxn h̄lạb k̄heā k̆ t̄hū kbík fut tạw h̄nụ̀ng xûm tạw k̄heā mā k̄hṇa thī̀nxn xyū̀ nı t̄hung nxn thī̀ p̣hāynı brrcu s̄ebīyng xāh̄ār wị̂ xyū̀ rwm t̄hụng pụ̄n rịfeil d̂wy xx s̄ mæn pramāṇ ẁā bík fut xûm k̄heā wị̂ nān t̄hụng 3–4 chạ̀wmong cnkrathạ̀ng mạn pl̀xy k̄heā lng nı thī̀ «mạn xyū̀ sụ̀ng pĕn h̄ubk̄heā cnkrathạ̀ng k̄heā tụ̄̀n k̄hụ̂n mā nı welā thī̀ khād ẁā ley 04:00 N. Mā lĕkn̂xy k̄heā phb ẁā tạw xeng xyū̀ nı thī̀ «mụ̄d māk tæ̀ rxb tạw k̄heā mīs̄eīyng h̄emụ̄xn phūd khuy tĕm pị h̄md cnkrathạ̀ng t̄hụng chêā k̄heā cụng dị̂ h̄ĕn p̣hāph thī̀ chạd k̄hụ̂n ẁā mạn pĕn s̄ạtw̒ prah̄lād tạw h̄ıỵ̀ rūpr̀āng khl̂āy mnus̄ʹy̒ thī̀ mī k̄hn dk pkkhlum thậng tạw neụ̄̂xtạw l̀xnĉxn xāṣ̄ạy xyū̀ kạn pĕn khrxbkhrạw tạw thī̀ xûm k̄heā mā pĕn bík fut tạwp̄hū̂ thī̀ pĕn ph̀x mī bík fut tạwmeīy thī̀ pĕn mæ̀ læa bík fut k̄hnād lĕk thī̀ pĕn lūk «xīk 2 tạw xx s̄ mæn lèā ẁā s̄ạtw̒ h̄el̀ā nī̂ mị̀ dị̂th̀ā thī klạw k̄heā h̄rụ̄x khukkhām k̄heā ley læa mạn khng mī h̄etup̄hl thī̀ xûm tạw k̄heā mā khng pĕn pherāa dị̂ klìn xāh̄ār læa kāfæ s̄ảrĕcrūp thī̀ k̄heā tid mā pĕn s̄ebīyng d̂wy tæ̀ k̄heā k̆ mị̀ xāc h̄nī pị h̄ịn dị̂ læa cāk thī̀ mī xāh̄ār pheīyngphx xx s̄ mæn t̂m n̂ả pheụ̄̀x ca chng kāfæ dụ̄̀m læa peid kl̀xng yānạtt̄hu̒ xxk mā bík fut sụ̀ng nạ̀ng xyū̀ h̄̀āng cāk tạw k̄heā pramāṇ 10 fut k̆ yụ̄̀nmụ̄x xxk mā h̄yib læa the thậngh̄md rwm kạn læa klụ̄n k̄hêā pāk læa mạn k̆ khŵā kāfæ k̄hxng k̄heā pị dụ̄̀m cn h̄md krap̌xng sụ̀ng cāk p̄hllạphṭh̒ k̄hxng yānạtt̄hu̒ læa kāfæ thả h̄ı̂ bík fut tạw nận rīb wìng pị h̄ā n̂ả dụ̄̀m pheụ̄̀x dạb rs̄chāti nı pāk cạngh̄wa nī̂ xx s̄ mæn cụng h̄lb h̄nī xxk mā dị̂ sụ̀ng xx s̄ mæn dị̂ yụ̄nyạn h̄etukārṇ̒ nī̂ xīk khrậng d̂wy kār bạnthụk pĕn khả bxk lèā d̂wy thep bạnthụk s̄eīyng nı pī kh.Ṣ̄. 1966

S̄̀wn h̄lạkṭ̄hān ræk s̄ud læa kèā kæ̀ s̄ud thī̀ b̀ng bxk t̄hụng kār mī xyū̀ k̄hx ngbík fut khụ̄x p̣hāph k̄heīyn s̄ī bn p̄hnạng t̄ĥả k̄hxng xindeīyndæng nı k̄het s̄ngwn xindeīyndæng thī̀ xyū̀ h̄̀āng pị thāng txn h̄enụ̄x k̄hxng lxs̄ xæ n ce li s̄ pheīyng khæ̀ mị̀ kī̀ chạ̀wmong xāyu k̀xn kār mā t̄hụng thwīp xmerikāh̄enụ̄x k̄hxng chāw yurop rāw 500 pī pĕn p̣hāph k̄hx ngbík fut tạwp̄hū̂ s̄ūng 8 fut læa tạwmeīy thī̀ mī bík fut tạw lĕk thī̀ h̄emụ̄xnkạb pĕn tạw lūk s̄ūng 4 fut xyū̀ d̂ān k̄ĥāng d̂wy sụ̀ng p̣hāph nī̂ p̄hū̂cheī̀ywchāỵ cheụ̄̀x ẁā pĕn s̄ạtw̒ thī̀ p̄hū̂ wād dị̂ phbh̄ĕn læa mī tạw tn xyū̀cring mị̀chı̀ pĕn s̄ạtw̒ nı cintnākār læa p̣hāph yạng bxk t̄hụng s̄ạds̄̀wn khwām s̄ūng k̄hxng tæ̀la tạw d̂wy
แสดงเพิ่มเติม
2093/5000
The story of the most famous and most famous Bigfoot occurred in 1924 by Canadian activist Albert Osman. In his youth he claimed that while exploring the forests of British Columbia alone until 6–7, he felt that something was being followed and harassed for 3–4 nights. At first he thought of a hedgehog or something. But apparently not Until one night while sleeping He was struck by a big feet carrying him while sleeping in a sleeping bag. Which inside contains food supplies, including rifles Osman estimated that Bigfoot held him for 3–4 hours until he let him down in a valley. Until he woke up at the expected time. 04:00 A little came. He found himself in a very dark place, but around him there was a full talk. Until the morning he saw a clearer picture that it was a huge monster, a humanoid body with a full body covering. Naked Live together as a family The man who carried him to be a male bigfoot There is a female bigfoot that is a mother. And a small bigfoot that is two children. Osman says that these animals are not afraid of him or threaten him at all. And it probably has a reason to hold him because of the smell of instant food and coffee that he attached to his supplies But he couldn't escape anywhere And from having enough food Osman boiled water to brew coffee and opened the snuff box. Bigfoot, sitting 10 feet away from him, stretched out his hand and picked and poured all together and swallowed his mouth. And it grabbed his coffee to drink until the can Which results from snuff and coffee Causing the Bigfoot to rush to find drinking water to quench the taste in the mouth At this point, Osman escaped. Which Osman reaffirmed this event by recording it as an audio recording in 1966

The earliest and oldest evidence of Bigfoot's existence is the painting on the cave walls of the Indians. In the Indian Reservation Which is just a few hours north of Los Angeles The age of about 500 years before the arrival of North America in Europe is a picture of a big 8-foot-tall male and a female with a small foot that looks like a 4-foot tall ball on the side. Which this image, experts believe Is an animal that the creator has seen and has a real existence Not an imaginary animal And the picture also shows the proportion of the height of each.

The belief of the Bigfoot of the Indians, each tribe is different, for example, is believed to be the spirit of the forest guardian and the Native Americans. Or believe that Bigfoot is a fierce animal When confronted, don't stare at the eyes because it is considered a challenge. Because Bigfoot might kill the person who stares at his eyes. Or believe that Bigfoot is a fierce animal Will carry out a wicker basket on the back, catch the children who come to play far, parents put the basket into their dinner And there is a story telling that Bigfoot is actually not an animal But an ancient human being who chose not to live with modern humans Because of what the modern man has made so far, the Apache tribe Living in northern Arizona There is a teaching saying that If walking into the forest at night To knock the stone or knock on the wood or whistling Because human hair will do the same Showing the position of his Which is believed that Bigfoot communicates in this way Which is the same method of communication with large monkeys or other types of episodes as well.

Location and Population: The report of the Bigfoot sightings occurred on the Washington State Olympic Peninsula, and in February 2012, people discovered the footsteps of Bigfoot on a lake. At the city of London, Ohio, up to 122 Roy counts as much as has been recorded. Which these marks were cast plaster.

Hunting or Procurement Methods: To check the Bigfoot report reported by all media for verification. Person who is a group of any person who investigates the Bigfoot Will be arrested.

Unless stated otherwise Content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License 2019